Informacja na temat przetwarzania Twoich danych osobowych

Administratorem moich danych osobowych jest AUDITORIA Sp. z o. o. z siedzibą w Śremie, przy ul. Grunwaldzkiej 1/6, NIP: 7851808384 , e-mail: biuro@auditoria.pl. Moje dane są przetwarzane zgodnie z:

  1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  2. Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz
  3. Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

Rejestrując się podaję moję imię, adres email, numer telefonu dobrowolnie, a moje dane będą przetwarzane w celu:

  1. Kontaktu w sprawach handlowych i przygotowania oferty na szkolenie.

Jestem świadomy/a, że mam możliwość dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, do przenoszenia danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuacje oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Rozumiem, że mam prawo, w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Rozumiem także, że mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Moje dane będą przetwarzane do odwołania zgody. Wyrażenie zgody/ wyrażenie zgód jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu:

  1. Kontaktu w sprawach handlowych i przygotowania oferty na szkolenie.

Konsekwencją:

  1. nie wyrażenia zgody na przesłanie oferty, kontakt w sprawach handlowych będzie brak możliwości przygotowania oferty handlowej dotyczącej szkoleń.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Nie będzie stosowany wobec nich mechanizm automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Odbiorcami moich danych osobowych mogą być:

  1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
  2. podmioty świadczące na rzecz Administratorów usługi audytowe;
  3. organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji wyżej wymienionych praw mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@auditoria.pl.